DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

www.zdravadomacnost.eu

ÚVOD  >>  Ochrana osobních údajů


Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů


1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR), platném v ČR od 25.5.2018, je: Helena Doubková, IČO: 05188351, Vedrovice 148, 67175 Vedrovice, tel.: +420736449069, email: zhdoubkovi@seznam.cz, web: www.zdravadomacnost.eu (dále jen Správce).


2.  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro získání zákaznického čísla přímo u výrobce Missiva (jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, mobil, email).

2.2. Spotřebitel svojí registrací uděluje Správci souhlas, aby veškeré Spotřebitelem poskytnuté údaje byly shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem registrace, dále za účelem doručení produktů přímo ze skladu výrobce Missiva, spol. s r.o. a za účelem zasílání obchodních sdělení Spotřebiteli prostřednictvím elektronických zpráv.


3.  ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

3.1. Správce se zavazuje, že veškeré Spotřebitelem poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a jsou zpracovány a chráněny v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a od 25.5.2018 i s GDPR. Dále se Správce zavazuje držet mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů Spotřebitele. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi Správcem a Spotřebitelem.

3.2. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací Správce využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR, kterým předává osobní údaje Spotřebitele pro komunikaci a plnění smlouvy. Jsou to poskytovatelé následujících služeb:
- Missiva spol. s r.o. - vyřízení a odesílání objednávek na adresu Spotřebitele,
- SeznamEmail - aplikace pro komunikaci se Spotřebitelem.
Dále se Správce zavazuje, že bez souhlasu Spotřebitele neposkytne osobní údaje žádným jiným subjektům ani jiným třetím stranám.

3.3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a to:
- přístup na počítač je chráněn heslem, které zná jen Správce, počítač je zabezpečen vhodným antivirovým programem,
- listinná podoba osobních údajů (záloha) je uzamčena v zabezpečeném prostoru, k němuž má přístup jen Správce.

3.4. Správce uchovává osobní údaje Spotřebitele po dobu 5-ti let od poslední uskutečněné objednávky zaznamenané v objednávkovém systému výrobce Missiva, spol. s r.o. nebo po dobu, než je Spotřebitelem odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Týká se to i obchodních sdělení, která bude Správce zasílat Spotřebiteli po dobu 5-ti let od poslední uskutečněné objednávky zaznamenané v objednávkovém systému výrobce Missiva spol. s r.o. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže a zajistí jejich výmaz i u výrobce Missiva, spol. s r.o. a také v aplikaci SeznamEmail.


4.  PRÁVA SPOTŘEBITELE

Spotřebitel má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:
- díky právu na přístup může Spotřebitel Správce kdykoliv vyzvat, aby doložil ve lhůtě 30 dní, jaké osobní údaje zpracovává a proč,
- právo na opravu svých osobních údajů,
- může kdykoliv požádat o omezení zpracování kteréhokoliv údaje,
- právo na zrušení zasílání elektronických zpráv, a to žádostí na zaslaný newsletter,
- právo na přenositelnost osobních údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování svých údajů,
- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů,
- právo na výmaz všech osobních údajů. V tomto případě Správce vymaže veškeré osobní údaje Spotřebitele ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Tento výmaz bude proveden nejpozději do 30-ti dnů od podání žádosti Spotřebitele.
Pokud má Spotřebitel uhrazený členský příspěvek, který činí 120,-Kč na celý rok, jeho zbývající část (po vymazání osobních údajů a tím i zrušení členství v klubu spotřebitelů Clubu 21) se nevrací.


5.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. S těmito podmínkami Spotřebitel souhlasí zaškrtnutím souhlasu při odesílání své registrace a potvrzuje, že je s nimi seznámen a v celém rozsahu je přijímá.

5.2. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit, ale je povinen je zveřejnit na svých internetových stránkách a zároveň všem Spotřebitelům, kterých kontaktní údaje zpracovává, zaslat tuto novou verzi, aby měl každý Spotřebitel možnost se s nimi seznámit a v případě nesouhlasu požádat o omezení zpracování nebo vymazání všech svých osobních údajů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.12.2018

aktualizováno: 01.03.2021 13:03:15